ZAUFANIE jest niezbędne jeśli chcesz zrobić krok dalej…jeśli chcesz wejść do świata INTO THE DEEP. Otwieramy rejestrację EARLY BIRD, dzięki której możesz zagwarantować sobie najniższą cenę i miejsce podczas naszej tajemniczej podróży. Jedyne co musisz zrobić to ZAUFAĆ nam…
Fb. Tw. Ig.

REGULAMIN

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

SDA Winter Camp | 26-30.01.2019

 1. Organizatorem SDA Winter Camp jest Street Dance Academy Michał Czyżewski z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 we Wrocławiu, zwany dalej Organizatorem.
 2. Każda osoba dalej zwana Uczestnikiem zgłaszająca się na SDA Winter Camp oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała w całości poniższy regulamin i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenia składa ich rodzic lub opiekun prawny.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją rezerwacji w SDA Winter Camp 2018 jest uregulowanie:
  1. cenie promocyjnej normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 700 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie com.
  2. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 2099 zł (opcja ‘Full Winter’), 1499 zł (opcja ‘Workshops’) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie
 4. Warunkiem uczestniczenia w SDA Winter Camp jest:
  1. uiszczenie opłaty:
   1. w cenie promocyjnej normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 700 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com.
   2. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 1999 zł (opcja ‘Full Winter’), 1499 zł (opcja ‚Workshops’) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com.
  2. uiszczenia pozostałej kwoty do dnia 06.01.2019 roku.
  3. przekazanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej do dnia 06.01.2019 roku (karta zostanie wysłana do uczestnika drogą mailową na adres podany podczas zgłoszenia).

W przypadku niedotrzymania przynajmniej jednego z w/w warunków uczestnictwa Uczestnik może zostać skreślony z listy osób biorących udział w SDA Winter Camp Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wpłaconych środków. Organizator powiadomi o ewentualnym skreśleniu z listy drogą emaliową na adres podany podczas zgłoszenia.

 1. Wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz całkowitej opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu zapisania się przez formularz znajdujący się na stronie com– Zapisy:
  1. Cena promocyjna:od dnia 15 października 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc promocyjnych (35 miejsc) cena udziału w SDA Winter Camp wynosi 1849 zł (opcja ‘Full Winter’), 1299 zł (opcja ‚Workshops’)
  2. Cena normalna: od dnia 1 listopada 2018 roku do 23 grudnia 2018 roku (włącznie lub wyczerpania miejsc) cena udziału w SDA Winter Camp wynosi 1949 zł (opcja ‘Full Winter’), 1399 zł (opcja ‚Workshops’)
  3. Cena ostatnia szansa:od dnia 24 grudnia 2018 roku do dnia 30 stycznia 2019 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc cena udziału w SDA Winter Camp wynosi 2049 zł (opcja ‘Full Winter’), 1499 zł (opcja ‚Workshops’)
  4. Inne pakiety zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie sdacamp.com – Opcje.
 2. Uczestnik podczas rejestracji przez stronę sdacamp.com ma do wyboru:
  1. Opcja ‘Full Winter’zawiera:
   udział w 20 regularnych zajęciach tanecznych,
   • 4 noclegi w Hotelu GEM wraz ze śniadaniem (zakwaterowanie 26 stycznia 2019 roku od godz. 15:00, do dnia 30 stycznia 2019 roku – wykwaterowanie do godz. 12:00; możliwość pozostawienia bagażu od godz. 9:00 dn. 26 stycznia 2019 lub dokupienia dodatkowego noclegu z dnia 25 na 26  stycznia 2019 i/lub 30 na 31 stycznia 2019 w kwocie 125 zł/doba),
   • ubezpieczenie NNW.
  2. Opcja ‘Workshops’ zawiera:
   udział w 20 regularnych zajęciach tanecznych
   • ubezpieczenie NNW.
  3. Pakiety dodatkowe (które można dokupić do wyżej wymienionych opcji ‘Full Winter’ i Workshops – opcja Masterclass nie jest sprzedawana oddzielnie):
   1. Opcja ‘Master Class’zawiera:
    pakiet 6 zajęć opisanych Master Class,
    • ubezpieczenie NNW
   2. Opcja ‘Inne pakiety’zawiera:
    określoną liczbę regularnych zajęć zgodnie z zakupiony pakietem
    • ubezpieczenie NNW

Opcje te nie zawierają opieki nad osobami niepełnoletnimi. Osoby niepełnoletnie przez cały czas trwania warsztatów powinny być pod opieką rodzica/opiekuna prawnego bądź innej osoby pełnoletniej wyznaczonej przez rodzica/opiekuna prawnego, która zgodzi się na podjęcie opieki wraz ze wszystkimi konsekwencjami karnymi i podpiszą stosowne oświadczenie dołączone do karty kwalifikacyjnej. Żadna z opcji nie zawiera dojazdu na miejsce warsztatów i z powrotem jak i dojazdów na eventy integracyjne.

 1. Przelewy należy przesyłać na konto zgodnie z poniższymi danymi:
  Numer konta: 79 1050 1575 1000 0090 6566 7405
  Adresat: Street Dance Academy Michał Czyżewski
  Adres:  Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław
  Tytułem: Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, imię i nazwisko (Np. Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, Jan Kowalski).
  Datą uiszczenia opłaty jest data uznania środków na rachunku Organizatora.
 2. Podczas SDA Winter Camp w szczególności podczas zajęć zabrania się spożywania oraz posiadania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających uznawanych przez polskie prawo jako nielegalne. Zabronione jest również narażanie zdrowia i życia swojego lub innych uczestników, opiekunów, organizatorów i instruktorów SDA Winter Camp. W przypadku osób nieletnich zabrania się również palenia jak i/lub posiadania artykułów tytoniowych. Uczestnik znajdujący się pod wpływem w/w środków nie zostanie wpuszczony na salę, jak również może zostać pozbawiony dalszego uczestnictwa przez organizatora.
 3. Cisza nocna podczas SDA Winter Camp obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, przy założeniu, że o godzinie 22:00 wszyscy uczestnik powinien znajdować się w pokoju. W przypadku imprez zorganizowanych przez opiekunów, instruktorów, organizatorów itd. cisza nocna może zostać przesunięta o czym uczestnik zostanie powiadomiony. W hotelu/hostelu przebywają również inni goście i należy uszanować ich czas na wypoczynek.
 4. W czasie SDA Winter Camp obowiązuję kulturalne zachowanie wobec wszystkich osób. Zabrania się stosowania agresji, przemocy psychicznej oraz fizycznej.
 5. Każdy uczestnik SDA Winter Camp jest zobowiązany do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie oraz do stosowanie się do poleceń organizatorów, instruktorów, liderów grup, kierownika lub innych osób wyznaczonych przez organizatora.
 6. Podczas SDA Winter Camp z zajęć zwolnieni są chorzy po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem i powiadomieniu instruktora prowadzącego.
 7. Każdy uczestnik SDA Winter Camp zobowiązany jest do poszanowania mienia organizatorów, jak również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia oraz noclegi. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo sam Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Każdy uczestnik SDA Winter Camp zobowiązany jest do punktualnego stawiania się zajęcia, spotkania organizacyjne itd.
 9. Uczestnik SDA Winter Camp zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport /aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas warsztatów.
 11. Uczestnik SDA Winter Camp powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
 12. W przypadku naruszenia regulaminu:
  1. uczestnik może dostać upomnienie słowne;
  2. zostanie wykonany telefon do rodzica lub opiekuna;
  3. uczestnik może zostać wykluczony z wszystkich zajęć na okres jednego dnia;
  4. uczestnik może zostać usunięty z warsztatów oraz hotelu/hostelu na własny lub rodziców/opiekuna prawnego koszt.

Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z Organizatorem, w tym do odbierania telefonów od Organizatora na podany przez siebie numer do kontaktu i zapewnienia współdziałania w wypadkach tego wymagających.

 1. W przypadku złamania regulaminu w punkcie 8, uczestnik zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z SDA Winter Camp na warunkach opisanych w punkcie 21. W sytuacji osoby pełnoletniej o wykroczeniu zostaje powiadomiona policja.
 2. W sytuacji gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatorów, instruktorów czy wychowawców uczestnik zostanie usunięty z SDA Winter Camp na warunkach opisanych w punkcie.
 3. Usunięcie uczestnika z SDA Winter Camp wiąże się z jednoczesnym jego wydaleniem z hostelu/hotelu. O wydaleniu Uczestnika niepełnoletniego zostanie niezwłocznie poinformowany rodzic lub opiekun prawny na numer telefonu podany w zgłoszeniu. W takim przypadku organizator nie zapewnia transportu do miejsca zamieszkania. Powrót do miejsca zamieszkania uczestnika odbywa się na koszt własny uczestnika, tj. na koszt rodziców lub opiekunów prawnych dla osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej uczestnik sam poniesienie koszt powrotu do miejsca zamieszkania. Organizator w przypadku usunięcia uczestnika z SDA Winter Camp nie zwraca wpłaconych środków – pobyt uczestnika uważa się za zrealizowany w całości i uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas zapisów przez stronę sdacamp.com
 5. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia lub organizator ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się oraz wyproszenia z Sali osób zakłócających przebieg zajęć.
 6. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatora i/lub Instruktorów jest zabronione.Wszelkie treści utrwalone bez zgody organizatora zostaną trwale przez uczestnika lub organizatora usunięte. W przypadku, gdy uczestnik rozpowszechnia, posiada i/lub w inny sposób narusza prawa do własności intelektualnej w szczególności stworzonych przez Instruktorów biorących udział w SDA Winter Camp choreografii, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do uiszczenia kary w wysokości jednego tysiąca złotych za każde rozpoczęte 10 sekund utrwalonej bez zgody organizatora treści.
 7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora SDA Winter Camp zostaną odwołane lub skrócone, organizator zobowiązuje się zwrócić kwotę za niewykorzystanie dni udziału w SDA Winter Camp uczestnikowi po pomniejszeniu jej o poniesione koszty, które nie stanowią jego wynagrodzenia (w szczególności są to transport, ubezpieczenie, opłaty gwarantowane instruktorów, opłata noclegowa, itp.). Za przyczyny niezależne od organizatora w szczególności uważa się wszelkie stany natury i wpływy sił wyższych określane powszechnie za co najmniej trudne do przewidzenia jak między innymi: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, wojna, rewolucja, stan wojenny, klęska żywiołowa.
 8. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 6 grudnia 2018 (włącznie) roku organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 24 grudnia 2018 (włącznie) roku organizator zwraca jedynie 25% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji po 24 grudnia 2018 roku – organizator nie przewiduje żadnych zwrotów.
 9. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w sumie 20 zajęć tanecznych (każda po 1 godzinę 30 minut) oraz 6 zajęć Master Class (dla osób, które wykupiły dodatkową opcję Master Class) podczas SDA Winter Camp. Z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym w szczególności wymienionych w punkcie 25, gdy nie będzie możliwe przybycie zaproszonego instruktora i przeprowadzenie przez niego zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonego instruktora przy zachowaniu gwarantowanych liczby zajęć dla grup oraz pakietów zajęć.
 10. Uczestnik biorący udział w SDA Winter Camp jak i wydarzeniach organizowanych przez Street Dance Academy poprzez przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach, oświadcza wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 11. W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie do dnia 10 stycznia 2019. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone środki, na numer konta numer konta z którego dokonano zapłaty, w terminie 3 tygodni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów. Oświadczenie o odwołaniu warsztatów zostanie przesłane Uczestnikowi drogą mailową na podany przez niego adres w trakcie rejestracji.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Street Dance Academy Michał Czyżewski drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji.
 13. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Street Dance Academy Michał Czyżewski z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Drzewieckiego 5/21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak firmie ubezpieczeniowej, operatorom transportowym, hotelom i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.