Regulamin uczestnictwa w warsztatach

SDA Winter Camp 2020 | 8-12.02.2020

1. Organizatorem SDA Winter Camp 2020 jest Street Dance Academy Michał Czyżewski z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 we Wrocławiu, zwany dalej Organizatorem.
2. Każda osoba dalej zwana Uczestnikiem zgłaszająca się na SDA Winter Camp 2020 oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała w całości poniższy regulamin i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenia składa ich rodzic lub opiekun prawny.
3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją rezerwacji w SDA Winter Camp 2020 jest uregulowanie:

a. w cenie promocyjnej normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 700 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com
b. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 2349 zł (opcja ‘Full Winter’), 1849 zł (opcja ‘Workshops’) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com

4. Warunkiem uczestniczenia w SDA Winter Camp 2020 jest:

a. Uiszczenie opłaty:

1. w cenie promocyjnej normalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 700 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com
2. w cenie ostatnia szansa całej kwoty (na poczet opłacenia noclegów, biletów lotniczych itp.) w wysokości 2349 zł (opcja ‘Full Winter’), 1849 zł (opcja ‚Workshops’) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com

b. uiszczenia pozostałej kwoty do dnia 15.01.2020 roku
c. przekazanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej do dnia 15.01.20120 roku (kartę można pobrać ze strony  sdacamp.com/rejestracja)

W przypadku niedotrzymania przynajmniej jednego z w/w warunków uczestnictwa Uczestnik może zostać skreślony z listy osób biorących udział w SDA Winter Camp 2020 Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wpłaconych środków. Organizator powiadomi o ewentualnym skreśleniu z listy drogą emaliową na adres podany podczas zgłoszenia.

5. Wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz całkowitej opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu zapisania się przez formularz znajdujący się na stronie sdacamp.com– Rejestracja:

a. Cena promocyjna: od dnia 29.10.2019 roku do dnia 12.11.2019 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc promocyjnych (35 miejsc) cena udziału w SDA Winter Camp 2020 wynosi 2049 zł (opcja ‘Full Winter’), 1549 zł (opcja ‚Workshops’)
b. Cena normalna: od dnia 12.11.2019 roku do 15.01.2020 roku (włącznie lub wyczerpania miejsc) cena udziału w SDA Winter Camp 2020 wynosi 2249 zł (opcja ‘Full Winter’), 1749 zł (opcja ‚Workshops’)
c. Cena ostatnia szansa: od dnia 15.01.2020 roku do dnia 12.02.2020 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc cena udziału w SDA Winter Camp 2020 wynosi 2349 zł (opcja ‘Full Winter’), 1849 zł (opcja ‚Workshops’)
d. inne pakiety zgodnie z cennikiem na stronie sdacamp.com

6. Uczestnik podczas rejestracji przez stronę sdacamp.com ma do wyboru:

a. Opcja ‘Full Winter’zawiera:
• udział w 20 regularnych zajęciach tanecznych
• 4 noclegi w Hotelu GEM wraz ze śniadaniem (zakwaterowanie 8.02.2020 roku od godz. 15:00, do dnia 12.02.2020 roku – wykwaterowanie do godz. 12:00; możliwość pozostawienia bagażu od godz. 9:00 dn. 8.02.2020 lub dokupienia dodatkowego noclegu z dnia 7 na 8 lutego 2020 i/lub 12 na 13 lutego 2020 w kwocie 125 zł/doba),
• ubezpieczenie NNW.

b. Opcja ‘Workshops’ zawiera:
• udział w 20 regularnych zajęciach tanecznych
• ubezpieczenie NNW.

Opcje te nie zawierają opieki nad osobami niepełnoletnimi. Osoby niepełnoletnie przez cały czas trwania warsztatów powinny być pod opieką rodzica/opiekuna prawnego bądź innej osoby pełnoletniej wyznaczonej przez rodzica/opiekuna prawnego, która zgodzi się na podjęcie opieki wraz ze wszystkimi konsekwencjami karnymi i podpiszą stosowne oświadczenie dołączone do karty kwalifikacyjnej. Żadna z opcji nie zawiera dojazdu na miejsce warsztatów i z powrotem jak i dojazdów na eventy dodatkowe.

7. Przelewy należy przesyłać na konto zgodnie z poniższymi danymi:

Numer konta: 79 1050 1575 1000 0090 6566 7405
Adresat: Street Dance Academy Michał Czyżewski
Adres:  Drzewieckiego 5/21, 54-129 Wrocław
Tytułem: Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, imię i nazwisko (Np. Wejście na salę taneczną – bilet wstępu, Jan Kowalski).
Datą uiszczenia opłaty jest data uznania środków na rachunku Organizatora.

8. Podczas SDA Winter Camp 2020 w szczególności podczas zajęć zabrania się spożywania oraz posiadania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających uznawanych przez polskie prawo jako nielegalne. Zabronione jest również narażanie zdrowia i życia swojego lub innych uczestników, opiekunów, organizatorów i instruktorów SDA Winter Camp 2020. W przypadku osób nieletnich zabrania się również palenia jak i/lub posiadania artykułów tytoniowych. Uczestnik znajdujący się pod wpływem w/w środków nie zostanie wpuszczony na salę, jak również może zostać pozbawiony dalszego uczestnictwa przez organizatora.
9. Cisza nocna podczas SDA Winter Camp 2020 obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, przy założeniu, że o godzinie 22:00 wszyscy uczestnik powinien znajdować się w pokoju. W przypadku imprez zorganizowanych przez opiekunów, instruktorów, organizatorów itd. cisza nocna może zostać przesunięta o czym uczestnik zostanie powiadomiony. W hotelu/hostelu przebywają również inni goście i należy uszanować ich czas na wypoczynek.
10. W czasie SDA Winter Camp 2020 obowiązuję kulturalne zachowanie wobec wszystkich osób. Zabrania się stosowania agresji, przemocy psychicznej oraz fizycznej.
11. Każdy uczestnik SDA Winter Camp 2020 jest zobowiązany do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie oraz do stosowanie się do poleceń organizatorów, instruktorów, liderów grup, kierownika lub innych osób wyznaczonych przez organizatora.
12. Podczas SDA Winter Camp 2020 z zajęć zwolnieni są chorzy po wcześniejszym ustaleniu tego z organizatorem i powiadomieniu instruktora prowadzącego.
13. Każdy uczestnik SDA Winter Camp 2020 zobowiązany jest do poszanowania mienia organizatorów, jak również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia oraz noclegi. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo sam Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
14. Każdy uczestnik SDA Winter Camp 2020 zobowiązany jest do punktualnego stawiania się zajęcia, spotkania organizacyjne itd.
15. Uczestnik SDA Winter Camp 2020 zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport /aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas warsztatów.
17. Uczestnik SDA Winter Camp 2020 powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
18. W przypadku naruszenia regulaminu:

a. uczestnik może dostać upomnienie słowne;
b. zostanie wykonany telefon do rodzica lub opiekuna;
c. uczestnik może zostać wykluczony z wszystkich zajęć na okres jednego dnia;
d. uczestnik może zostać usunięty z warsztatów oraz hotelu/hostelu na własny lub rodziców/opiekuna prawnego koszt.

Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z Organizatorem, w tym do odbierania telefonów od Organizatora na podany przez siebie numer do kontaktu i zapewnienia współdziałania w wypadkach tego wymagających.

19. W przypadku złamania regulaminu w punkcie 8, uczestnik zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z SDA Winter Camp 2020 na warunkach opisanych w punkcie 21. W sytuacji osoby pełnoletniej o wykroczeniu zostaje powiadomiona policja.
20. W sytuacji gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatorów, instruktorów czy wychowawców uczestnik zostanie usunięty z SDA Winter Camp 2020 na warunkach opisanych w punkcie 21.
21. Usunięcie uczestnika z SDA Winter Camp 2020 wiąże się z jednoczesnym jego wydaleniem z hostelu/hotelu. O wydaleniu Uczestnika niepełnoletniego zostanie niezwłocznie poinformowany rodzic lub opiekun prawny na numer telefonu podany w zgłoszeniu. W takim przypadku organizator nie zapewnia transportu do miejsca zamieszkania. Powrót do miejsca zamieszkania uczestnika odbywa się na koszt własny uczestnika, tj. na koszt rodziców lub opiekunów prawnych dla osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej uczestnik sam poniesienie koszt powrotu do miejsca zamieszkania. Organizator w przypadku usunięcia uczestnika z SDA Winter Camp 2020 nie zwraca wpłaconych środków – pobyt uczestnika uważa się za zrealizowany w całości i uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas zapisów przez stronę sdacamp.com.
23. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia lub organizator ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się oraz wyproszenia z Sali osób zakłócających przebieg zajęć.
24. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatora i/lub Instruktorów jest zabronione.Wszelkie treści utrwalone bez zgody organizatora zostaną trwale przez uczestnika lub organizatora usunięte. W przypadku, gdy uczestnik rozpowszechnia, posiada i/lub w inny sposób narusza prawa do własności intelektualnej w szczególności stworzonych przez Instruktorów biorących udział w SDA Winter Camp 2020 choreografii, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do uiszczenia kary w wysokości jednego tysiąca złotych za każde rozpoczęte 10 sekund utrwalonej bez zgody organizatora treści.
25. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora SDA Winter Camp 2020 zostaną odwołane lub skrócone, organizator zobowiązuje się zwrócić kwotę za niewykorzystanie dni udziału w SDA Winter Camp 2020 uczestnikowi po pomniejszeniu jej o poniesione koszty, które nie stanowią jego wynagrodzenia (w szczególności są to transport, ubezpieczenie, opłaty gwarantowane instruktorów, opłata noclegowa, itp.). Za przyczyny niezależne od organizatora w szczególności uważa się wszelkie stany natury i wpływy sił wyższych określane powszechnie za co najmniej trudne do przewidzenia jak między innymi: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, wojna, rewolucja, stan wojenny, klęska żywiołowa.
26. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 25 grudnia 2019 (włącznie) roku organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 8 stycznia 2020 (włącznie) roku organizator zwraca jedynie 25% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji po 8 stycznia 2020 roku – organizator nie przewiduje żadnych zwrotów.
27. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w sumie 20 zajęć tanecznych (każda po 1 godzinę 30 minut) podczas SDA Winter Camp 2020. Z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym w szczególności wymienionych w punkcie 25, gdy nie będzie możliwe przybycie zaproszonego instruktora i przeprowadzenie przez niego zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonego instruktora przy zachowaniu gwarantowanych liczby zajęć dla grup oraz pakietów zajęć.
28. Uczestnik biorący udział w SDA Winter Camp 2020 jak i wydarzeniach organizowanych przez Street Dance Academy poprzez przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach, oświadcza wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
29. W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie do dnia 20 stycznia 2020. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone środki, na numer konta numer konta z którego dokonano zapłaty, w terminie 3 tygodni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów. Oświadczenie o odwołaniu warsztatów zostanie przesłane Uczestnikowi drogą mailową na podany przez niego adres w trakcie rejestracji.
30. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Street Dance Academy Michał Czyżewski drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji.
31. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Street Dance Academy Michał Czyżewski z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Drzewieckiego 5/21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak firmie ubezpieczeniowej, operatorom transportowym, hotelom i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.